Кредит

Какво е това сконтов кредит?

Сконтовият (менителничният) кредит се дава от банка на предявител на менителница чрез осъществяване на покупка на менителницата, разбира се преди да е настъпил падежът и. При тази сконтова операция банката, разбира се, като заверява сметката на предявителя, спада сумата на лихвата (сконто, дисконт) до падежа плюс някои комисиони, които покриват не само разноските по операцията, но и риска, който неизбежно е свързан с този вид сделки. Сконтовият кредит е винаги краткосрочен — обикновено най-много до 90 дни.

 

Според установилата се в банковите среди практика изчислението на лихвата (сконтото, дисконта) се извършва чрез процент „от сто“ (а не, както би било правилно, чрез процент „над сто“, т. е. от увеличената стойност). Например, ако една банка купува на 15 август менителница на стойност 5400 долара с падеж 30 септември при лихва (сконто, дисконт) 8 %, най-напред се изчислява еднодневната лихва по формула- та сконтото х дните до падежа (360 или 8 х 45/360 = 1 %). Един процент от сумата на менителницата е 54 долара, следователно чистата сума, която ще се изплати на бенефициента ще бъде 5346 долара. Сконтовият кредит има тази особеност, че той не се изплаща от кредитополучателя, както е при всички други видове кредити, а от платеца (трасата) по менителницата (тратата). Следователно изплащането на сконтовия кредит няма връзка с финансовото състояние на кредитополучателя. Тази особеност дава основание на някои да смятат сконтовия кредит не за действително банково кредитиране, а за операция по покупко-продажба на ценни книжа.

 

Източник: kredit-consult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *